لف و نشر واغراق آرایه ادبی سال سوم انسانی

حجم فایل : 447.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا آرایه ادبی سال سوم انسانی
لف و نشر ، اغراق لفّ و نشر: آوردن دو یا چند واژه در بخشی از کلام که توضیح آن ها در بخشی دیگر آمده است. مثال: ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی من چشم تورا مانم تو اشک مرا مانی
توضیح: در این بیت دو تشبیه به کار رفته است. دو وجه شبه و بقیة ارکان در مصراع دوم
لفّ اول: در مستی نشر اول: من چشم تو را مانم
لفّ دوم: در پاکی نشر دوم: تو اشک مرا مانی اگر نشرها به ترتیب توزیع لفّ ها باشد – لفّ و نشر مرتب ، اگر چنین نباشد – لفّ و نشر مشوّش (به هم ریخته) است.
رابطة لفّ و نشر: 1- مفعول و فعل 2- فاعل و فعل 3- مشبه و مشبه به 4- مسندالیه و مسند 5- اسم و متمّم 6- اسم و صفت و ....
مثالی دیگر: آن زلف است و بنا گوش که روز است و شب است/
وآن نه بالای صنوبر که درخت رطب است توضیح : «زلف» به «شب» و «بناگوش» به «روز» مانند شده است.
دو مشبه - لفّ اند دو مشبه به – نشراند لفّ اول به نشر دوم و لفّ دوم به نشر اول – لفّ و نشر مشوّش – لفّ و نشر مرتب هنری تر از لفّ و نشر مشوّش است.
درگیر ذهنی برای یافتن ارتباط لفّ و نشرها موسیقی معنوی را ایجاد می­کنند. مثالی دیگر از لفّ و نشر مشوّ ش است.
آب زندگی و روضة ارم / جز طرف جوی با رومی خوشگوار چیست ؟
لفّ 1 لفّ 2 نشر1 نشر 2
توضیح: لفّ 1 یا نشر2 / لفّ 2 یا نشر1 ، لفّ و نشر مشوّش. اِغراق:
*اِغراق: ادّعای وجود صفتی در چیزی یا کسی است به اندازه ای که حصول آن صفت درآن کس یا چیز بدان حد مُحال یا بیش از حدّ معمول باشد. مثال:
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران / کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
توضیح: این که کسی چون ابر بهاری بگرید و از سنگ ناله خیزد توصیف غیر منطقی است و عقلاً پذیرفتنی نیست و عقل بر درستی آن صحّه نمی­گذارد -اِغراق از اسباب زیبایی و مخیّل شدن شعر و نثر است شاعر به کمک اغراق معانی بزرگ را خُرد و بر عکس نشان می دهد. مثال:
هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است / دردا که این معمّا شرح و بیان ندارد توضیح : توصیف این که یک قطرة شبنم با دریایی برابر باشد در عالم واقع پذیرفتنی نیست و محال می­نماید.
اِغراق مناسب ترین وسیله برای تصویر یک دنیای حماسی است از این رو در آثار حماسی از آن بسیار استفاده شده است. مثال:
که گفتت برو دست رستم ببند ؟ / نبندد مرا دست ، چرخ بلند
توضیح: رستم ادعا می کند فلک هم نمی تواند دست او را ببندد.
زیبایی اِغراق در این است که ذهن را به درگیری می­کشاند. مثالی دیگر:
اگر چه نقش دیوارم به ظاهر از کران خوابی / اگر رنگ از گل رخ میبرد بیدار میگردم
توضیح: شاعر خواب سبک خود ...